台文通訊精選【前期文章索引】

無後悔ê故事2010.09.05

早春ê中晝時
大湖水面一iân薄紗
咱tī碎螺á殼ê砂埔散步
聽你講bē 了ê心情故事

阿伯--a講古2010.08.22

阿伯--a講
古早 古早
有一隻烏雞-nōa-á
金金金,攏無毛

大樹2010.08.15

廟口有一欉大樹,
伊ê頭毛自然khiû,
鳥á會tàng tī頂面來做siū,
伊kap人鬥陣無冤無仇。

春天ê三角湧2009.11.29

春天ê三角湧
親像內山未出嫁ê súi查某gín-á
帶著故鄉ê溫純kap真實

五角七仙 - Hō͘我感動ê故事2009.11.22

查某gín-á盡全力到伊死前才khiām五角七仙, 實在無法度算講五角七仙到底是『外-nih-á少 』, m̄-koh伊卻成做 『hiah-nih大ê代誌』...。

阿母ê批2009.11.15

親愛ê乖kiáⁿ:
我這張批寫真慢,因為我知影你看字無緊。
咱已經搬厝--a!M̄-kú地址無改,因為搬厝ê時我順續kā門牌帶--過-來。
這禮拜有落二擺雨,頭一擺落三工,第二擺落四工。

台語A B C,秋唱歌Lō͘ Lōe Mi2009.10.25

話若講透機,目屎póe bōe lī。
台灣pē母話,好酒沈甕底。
到極ê寶貝,大細漢sù配。
精密koh幼路,合su bōe粗魯。
注音ㄅㄆㄇ,念著真囉嗦。
嘴齒咬嘴舌,講話變大舌。

見面愛2009.10.11

Andrew已經teh beh遲到,若m̄是tú著上下班ê時間,伊tō會cha̍h一台計程車坐。伊入去人真chē ê捷運,kheh來kheh去,in攏是通勤上下班ê人,beh坐電梯落去地下鐵,thang趕轉去厝。

Tī六月天談論母親2009.09.27

阮坐tī草á埔,六月天ê日頭pha̍k 阮ê腳脊phiaⁿ。附近街á路ê車lìn-lòng叫,有時會吵著阮講話。
「阮某tú-chiah生,koh是難產,實在無法度kap阮做伙出--來,逃走來南韓。所以阮決定,我先kap阮11歲ê大kiáⁿ走,以後才轉去接阮某、阮七歲ê gín-á kap tú出世ê紅嬰á。Hit陣當然無想--著,38度線會真緊tō完全封鎖,soah bē-tàng來去。」

用我ê母語看病2009.09.20

高雄醫學院創院院長杜聰明博士雖然本身精通中文、日文、英文、德文等多種語言,但是五十年前創校ê時,伊tō要求醫學生ài修「醫學台語」。因為按呢才會tàng真正了解病人ê問題,才會tàng做一個好醫生。

請你做伙來救助2009.09.13

人講珍貴ê動物ài保護
稀罕ê植物ài照顧
強beh絕種ê母語
請你做伙來救助

阮查某kiáⁿ訂婚2009.09.06

六月初九,大漢查某kiáⁿ Ruth ùi Montreal khà電話轉--來,真歡喜講伊訂婚--a!我kā伊恭喜ê時soah有一點點á失落ê感覺!雖然,伊beh訂婚ê代誌,tī五--月Victoria Day ê時,伊ê查甫朋友tio̍h有提早來Toronto阮厝向阮兩人請示。所以hit時我tō知影Ruth今年會訂婚。

唱bē出ê青春嶺2009.08.09

以早伊是阿公上愛唱ê一條歌
總是今á日soah變作我上驚聽--著ê一條歌
以早阿公攏tī伊上歡喜ê時陣tī hia teh唱這條青春嶺
M̄-bat代誌ê我m̄知影阿公為啥物ta̍k擺攏唱仝款這條歌

Kám á店2009.08.02

每一擺若想著細漢ê時,我攏會想著阮tau附近hit幾間kám á店,雖然in m̄是扮演真重要ê角色,總--是,tī我成長ê過程,in攏恬恬tī hia。

Jochi2009.07.19

五月中阮去Texas看tī Austin teh讀MBA ê後生,kap伊去Dallas chhōe hioh熱臨時工作beh tòa ê厝,順續想beh看hia ê風景。M̄-koh時間真ân,tī AAA ê旅行指南看著這個『國際文化博物館』,in講至少ài 1點鐘ê時間。我想按呢tú好,因為大博物館,tī別位攏bat看--過,Dallas若有,mā bōe khah豐富。這個博物館雖然小,卻是有一個別人無ê特色:『為著強beh失去ê語言,幫贊in創造寫會出來ê文字』ê展覽。

六月薄荷2009.07.05

六月天--裡ê莊腳路,花草chē koh旺,薄荷無輸人;一欉一欉挺挺挺,聚集一chhok一chhok,生thòaⁿ開拓一遍家己ê綠色鄉土。

Clochette2009.06.14

是一個真久ê 代誌--a,久kah我想無,是按怎猶會留tī我ê頭殼內,印象原在chiah-nih強 chiah-nih新鮮。Chēng我bat Clochette了後,我有遇著真chē pháiⁿ-空--ê、感動--ê、恐怖ê代誌,m̄-kú 我想bē到,到chit-má我猶ta̍k日會看著伊ê面,清清楚楚若像我11、12 歲ê時,第一回看著伊按呢。

2009.06.07

坐tī牛排館吹冷氣koh聽hit號西洋ê音樂,大大嘴咬一tè腓力牛排。頭殼內想著阿母講--過ê話:「鼻著牛肉ê味tō想beh吐!」sòa去想著一kóa代誌。Pē母hit輩對牛有chiâⁿ深ê感情,透世人bē去食牛肉。我對牛ê感覺kan-na chhun圖片、影片頂頭ê懷念思情,食牛肉已經無啥物罪惡感。

一個小公務員ê死2009.05.31

Tī 一個真súi ê eng暗,這個bē-bái ê小公務員Ivan Cherviakov坐tī歌劇院ê第二排,用伊ê吊鏡teh看歌劇《Les Cloches de Corneville》。坐tī hia,伊感覺若親像是tī 7層天頂尾hiah-nih爽快。

敢是Columbus發現北美洲?2009.05.16

真早以前tō有聽著這種講法:「Columbus m̄是第一個到北美洲ê歐洲人」。M̄-koh聽--leh tō過,m̄-bat去kā想beh知影是啥物人才是第一個。

PEI2009.05.10

『Che是恁會tàng看--著ê上súi ê島。』這句話是法國人Jacques Cartier tī 1534年發現PEI ê時講ê一句話,到taⁿ已經teh beh五百冬--ah,m̄-kú真chē遊客猶原同意這句話。

Dublin遊記2009.04.26

阮因為bē赴報名參加船公司ê旅遊團,tō家己上岸去To-bo-lin遊覽。阮坐船公司ê交通車,沿Liffey河邊,khah無半點鐘tō來到市中心。Liffey河tùi西向東thàng過To-bo-lin市區,hn̄g-hn̄g看--去,一座一座ê橋樑kā南北兩岸連做一體。To-bo-lin是一個真舊ê城市,都市內底猶有保留中世紀kap Georgian式ê建築,伊mā是一個文化古城,戲劇家蕭柏納(Bernard Shaw) 、詩人葉茲(William B Yeats) kap文學家James Joyce in攏是tī chia出世。

后宅ê故事2009.04.18

我出世tī鹿港,阮tau khiā tī chit-má鹿港市á ê西旁。阮tòa ê角頭號作「后宅」,因為古早阮ê祖先是ùi泉州ê「后宅」這個所在過--來,所以kā這個地名chah--過-來。后宅tòa ê人大多數是姓施--ê,到chit-má猶是,所以厝邊頭尾攏是親chiâⁿ抑是親堂á,會使講是鹿港姓施ê大本營。Tī阮厝邊有一間「潤澤宮」,阮攏叫作「王爺廳」,服侍「大房頭十三王爺」,這尊神明是阮祖先古早分靈過--來-ê,所以這間廟是阮后宅ê信仰中心,也就是阮ê角頭廟。

一句o-ló話2009.04.12

阮阿公過身二十外年--ah。伊有一phō長長ê嘴chhiu kap慈祥ê面chhiuⁿ 。常常tī我ê腦--裡出現。尤其是chù-lan花開ê時陣,我tio̍h想起gín-á時ê代誌。

牽手蓮治2009.04.05

黃謝蓮治女士tī主後1934年5月15日出世tī台南市。老pē謝雍先生,老母謝蔡葉女士,有二男三女,蓮治是次女,排第二。

斑芝花2009.03.29

Tī三--月ê暝--時
beh hō͘恁聽--著
釘tī身軀ê鼓吹
pûn--出-來ê心聲
溫純koh堅定
金色ê意志
tòe風轉se̍h

我已經無神經2009.03.22

我無神經--lo͘h
我嘴齒ê神經thāu了了--lo͘h
我tiām-tiām倒tī手術台頂
據在你車來車去
據在你磨來磨去
我已經無感覺
我已經bē痛

院(īⁿ) 長抑是院(íⁿ)長?2009.03.15

每擺我轉去台灣訪問ê時,攏有感覺真chē變化。這擺特別感覺tùi執政黨ê院長、大學院ê院長到立法院ê院長,chē-chē人攏叫做íⁿ長。對台灣話ê 7聲kap連音變音真敏感ê 我來講,實在特別koh khah感覺困擾。

後山英靈2009.03.01

敢是三月天ê春雷tân
敢是隔壁莊chhōa新娘
遠遠傳--來是phngh-phngh叫ê聲
Ah,是he夭壽兵á teh拍槍

愛永遠bē soah2009.02.22

按呢ê一張批,我早就想beh寫--a,希望我所寫--ê ,會tàng表達出我ê心意。

我定定teh想,親像你按呢疼我,beh叫我按怎無愛--你-neh?

萬年溪2009.02.15

Tī幾年前(大概是1998年)轉去屏東以前,我mā m̄ bat夢想beh thàn khah chē ê錢。大家猶會記chit萬年溪--無?Hit一日,tī自由路行,看著受著傷害ê溪底,心肝感覺真痛。回想過去,有一種bē tàng避免ê心思來相tîⁿ,比較過去kap現在,也常常hō͘人感覺矛盾kap無一致。但是這個hō͘人感覺真寶貴ê物件變bái--去,實在hō͘人真傷心。

Beaver ê心聲2009.02.08

阮是一群beaver
厝tiàm溪á邊
水陸阮會通
有時咬草枝
有時sak土石
建立阮家園
人人 o-ló阮
水霸工程師

過年摸牛2009.02.01

我細漢ê時,阮阿爸有飼一隻水牛teh tàu作sit。過年時阮ê厝邊頭尾攏會來拜託阮阿爸hō͘ in摸阮tau ê牛,beh討一個好頭彩。摸牛ê時ài ná摸ná唸有押韻ê好話,而且會使tùi牛頭摸到牛尾,規身軀攏會使據在你摸。Che tio̍h-ài看你hit年上蓋ǹg望得著啥物款物件來決定,但是kan-na會使摸一位nā-tiāⁿ。

Khiā遠遠看家己2009.01.18

頂禮拜收著「台文通訊」108期。內底報導Toronto台文班ê年會,一人寫一首詩,吟hō͘大家聽。我想像過年規桌ê chheⁿ-chhau,空氣中鹹辣油香ê年菜味,大家歡喜lim食ê情景,然後去讀年會發表ê精彩詩句,一面笑,一面目屎liàn--落-來。

郭勝華醫師ê故事2008.12.28

真chē宜蘭鄉親見著我,知影我是郭章垣(hoân)醫師ê查某kiáⁿ,攏會真親切對我講這句話。我攏會回答「我mā算是宜蘭人,雖然我kan-na tī宜蘭tòa過三個月,tòa tī我老母ê腹肚內。」

青春ê血跡2008.12.21

所siàu 念美麗ê島國--a!
是啥事hō͘你tī冷風中吐氣。

一蕾奇妙ê花2008.12.14

Tú來多倫多ê時,有一擺kap朋友相約,tī Yonge kap Bloor街路附近ê圖書館見面,beh chhōe資料。代誌辦好,大概五點外,我坐地下鐵beh轉--去,人真chē,佳哉,上車就有一位thang坐。

若眠夢2008.11.30

我有一個朋友kā我講---
伊細漢ê時,定定負責對付出現tī in tau規群ê káu-hiā。因為按呢,伊希望出現ê káu-hiā lú大群lú好。有時伊會偷the̍h糖,kǹg tī灶腳ê土腳,siâⁿ káu-hiā。伊對付in ê手法,上愛用火,因為火ê速度真緊,koh會有芳味。伊講hit當時,伊想小小ê我,單單用報紙,就會tàng燒死hiah chē ê káu-hiā,突然間感覺家己真偉大。

菜市á三兄弟2008.11.23

菜市á三兄弟,肉丸、肉丸á kap肉圓á,講--起-來真趣味。大漢--ê叫肉丸,身軀扁扁圓圓,上愛tiàm油鼎拍碰siû,油愈燒愈滾伊愈歡喜,人客mā o-ló kah tak嘴舌。

土地kap母奶2008.11.16

若講台灣是阿母
溪水就是母奶

大空2008.11.09

是九月初ê拜一,hit日m̄知按怎,特別無閑。Chēng透早入辦公室,電話就tân無停,客戶mā m̄知是m̄是相招,不管有約無約,攏牽前tòe後tī hit日行腳到。

O͘-lin-gió kap白玫瑰2008.11.02

我趕kông chông入去一間百貨公司,想beh tī聖誕節進前做最後一分鐘ê採購。看著百貨公司人hiah-ni̍h chē,我開始頭疼。想講可能ài tiàm chia浸真久,我猶koh有真chē代誌ài做leh。聖誕節代誌真chē,真費氣。

2008.10.26

光nǹg過樹縫
影!
印tī溪水
閃sih親像會tín動ê水晶
風來kā樹葉相辭
送伊倒tī溪水nih
去問春天beh來是tī tang時?

學寫台語文tùi「Hō͘故鄉ê戀人」開始2008.10.19

這首詩是好友徐永光ê作品,三十外年前猶是青春男人ê我十分kah意。最近tī李勤岸教授ê指導下學會曉台語文,就試用全羅kap漢羅kā伊原著ê華文來翻譯,hō͘我感覺koh-khah有滋味,想beh hō͘讀者tam kóa母語ê滋味,看伊有外súi。

姻緣2008.07.06

阮是出世tī無仝ê所在,
你tòa淡水,我khiā大稻埕,
田無溝來水無流,
十年歲月隨人流。

買田看田底,娶某看娘lé2008.06.15

「買田看田底,娶某看娘lé」是一句真有教育性ê台灣俗語。台灣人常常用這句話來教示kiáⁿ孫後代,處世待人對事應該有ê準則kap態度。

一個好所在2008.06.08

有一個好所在,有山也有水,想beh紹介hō͘ ta̍k家知,這個所在tō是竹山。
竹山這個充滿庄腳古早味ê山城,純情樸素,風景、古蹟、特產真súi真特別,一四界攏是竹á,是上大ê特色。

阮ê故鄉----艋舺2008.06.01

艋舺這個地名是按怎來--ê,無kā研究,mā m̄-bat聽起老一輩ê人講起。大人一日顧三頓,四界奔波無閑,抑是無觀念,根本to m̄知影ài關心家己ê故事,soah變成無重要無kā gín-á傳教。所以到taⁿ若有人問我講:恁hia為啥物叫做艋舺,我攏嘴á開開,m̄知beh按怎回答。

好問題,好答案2008.05.18

加台會kap「台文通訊」十週年慶祝會最後一場演講請著金美齡女士。金女士參與台灣獨立建國ê運動已經真久,有人真早tō bat伊,知影伊tī日本所做ê chē chē代誌,但是mā有真chē人是通過小林善紀ê「台灣論」這本冊,才知影金美齡這個人。伊ê理念真明,mā真敢講話。特別tī新政府上台了後,有人認為台灣人已經出頭天,但是伊要求獨立建國ê聲音,不但無無去,而且lú來lú大聲。

Siàu念李友義2008.05.11

李友義先生,我ê好朋友kap同志,今年八月初參加世台會tī巴西車禍過身。
友義兄tī真chē所在,是台獨運動者ê模範,mā是我ê Role Model。其中對我來講,上突出ê 是伊對台獨運動「積極參與」(Active Participation) ê使命感,家己khiā出來實行「成功不必在我」ê行動方針,kap伊「鬥士兼紳士」ê人品。

你teh走私啥貨?2008.05.04

Juan(讀作Hoan)騎一台新鐵馬(腳踏車)tùi墨西哥來到美國ê國境,伊肩胛頭phāiⁿ兩大包ê物件。過境ê守衛kā擋leh,問:「布袋內té啥貨?」伊應講:「土砂啦!」。守衛無beh相信,叫伊鐵馬停leh,「阮ài檢查看māi leh。」

人無照天理,天無照甲子(chí)2008.04.27

近幾年來常常有teh聽講全球氣溫升koân ê問題。因為人類使用能源以後所累積ê廢氣引起溫室效應,致使地球上氣溫不斷有升koân ê趨勢。氣溫不斷升koân會產生反常氣候現象。

Niagara Falls (尼加拉瀑布)2008.04.20

曠闊ê溪
假那被一隻巨大戰馬
ê鐵蹄 躝[lām]著
斷做2截
一旁是 天
一旁是 地

生日快樂2008.03.30

時間過真緊,我ê gín-á Austin今年7月tō beh滿十歲ah!10冬前,伊比預定ê日子提早6禮拜出世,有6磅重。對早產ê gín-á來講無算輕,但是照規定伊mā tī保溫箱khǹg一暝一日才抱出來,m̄-kú隨koh發現有黃疸,抱去另外一間房間照紫外線,tī病院足足tòa一禮拜才抱轉來厝。也因為伊ê提早報到,真chē物件攏無準備好,car seat mā猶未買,真是腳亂手亂。我kā洗身軀,看伊小小瘦瘦,心內想ài等外久,伊才會大漢?

我看台文通訊2008.03.23

我bat為台文通訊三週年紀念寫過一首短詩tàu鬧熱。He是1994年ê代誌,我tâⁿ-á接觸這份刊物無幾個月。若無記m̄ tio̍h,應該是李勤岸兄紹介我參加「台語網」電子郵便群了後就開始收著a。Hit期是第31期,由創辦ê靈魂人物之一鄭良光兄主編,社論ê主題:「意義kap意志真明ê台灣人」。Hit當陣台文界猶無台文Bóng報,無Tâi-oân-jī,無蓮蕉花台文雜誌...等等。Ah自立報系出版ê台語冊猶未絕版,母語文ê網站無幾個。

生份人客2008.03.16

舊年ê三月,阮tau來一位生份人客。這位人客真大扮,無受邀請tō家己chông chông入來。

飼狗2008.03.09

有一個朋友,用gín-á ê角度寫一篇「飼狗」,分頂下篇刊tī「時行」17期、20期。伊真臭屁,送一個電子批講:「伊無意思beh講這篇文章寫了外好,只是認為台文應該開始脫離悲情、理論kap批評,應該有khah chē趣味ê文章寫出來才tio̍h,飼狗是這種性質ê文章」。我入去台語網站(www.daiqi.nthu.edu.tw)讀伊ê文章,確實真趣味,這種笑詼ê筆法,應該是台文另外一個發展ê空間。

阿母2008.02.10

我ê老母離開世間,已經有十外冬lah,m̄-kú我猶原真數念伊。 我常常teh想,現在所選出來 ê“模範母親” 是beh按怎樣kap古早每一位老母相比phēng leh?現在“好媽媽” ê定義,是講,伊ê kiáⁿ兒有受著好ê教育,tī社會有好ê頭路,好ê地位,koh是真有錢,有名聲hō͘人thang欣羨ê。若是tī四、五十冬前,gín-á若會thang食三頓飽,koh有thang讀冊,有清氣ê衫thang穿,人就知這個gín-á真好命,有偉大、勤儉koh勇敢ê老父、老母teh培養、扶持。

名片2008.02.03

「阿光,你有看著作咖哩餃ê鍾先生ê電話無?」阿碧一面翻手摺簿á,一面問。「無ah。」阿光對冊堆hia gia̍h頭應講,「你tō是物件攏無beh khǹg tī固定ê所在。」阿碧a koh去péng名片簿á,名片簿á真大本,內面ê名片五花十色,有ê是真熟ê朋友,有ê是kan-na見過一擺ê人。有ê名片真幼秀,有ê印kah全全是頭銜(hâm),有ê真樸素、簡潔,有ê利用中西頭銜名稱ê差別,膨風kah hō͘人看著會起愛笑。

Gâu算2008.01.27

我有熟悉一個朋友,非常gâu sǹg,啥物簡單ê代誌,若beh hō͘伊去實行,伊著按頭算到尾,thán直算,liâ橫算,péng過去也有話,péng過來也有話,一項明明真單純明白ê計劃,伊就kā lâ kah亂chhèng-chhèng。

Che心情,你敢知影?2008.01.20

十八姑娘花當開,
無奈hō͘人sak做堆,
勤儉教kiáⁿ無剋虧,
傳統女子好行為。

一張寄bē出去ê批2008.01.13

Pâ a:
Hit日,我去阿兄in厝,看著khah早hit張舊相片,m̄知你iáu koh會記無!就是我6歲hit年,無意中chhōe著一張相片,chim-chiok看相片nih ê人,阿pā穿se-bí-loh,阿母梳頭抹粉,穿真長ê o͘-bah,lín二個抱大兄、二兄,阿姐khiā tī阿母身邊,我相來相去,攏chhōe。

阿姑2007.12.23

我ê阿姑有一個真súi ê名「素燕」。伊ê人mā kap伊ê名相仝,真高雅。細漢ê時,阿媽猶tī ê,阿姑有時chhōa伊ê kiáⁿ轉來看阿媽。Tī我ê記池中,阿姑攏穿真合su ê洋裝,真美麗。伊是日本時代台南第二高女畢業,bat tī小學教冊。

台灣ê形容詞2007.12.09

教台語ê老師kā學生講,台語攏總有七音,所以聽起來真好聽,是全世界上蓋好聽ê語言。續落koh講,台語ê形容詞比較級攏總有八級,英語kan-na有三級nā-tiāⁿ,是真有科學性ê。

火車2007.12.02

細漢ê時,阮tòa tī台南,台北是遠遠ê所在。我有阿伯tī台北做醫生,有時阿媽beh去台北看in,爸爸tō chhōa阿媽去坐火車。Tī火車頭,我看火車拖長長,一直駛遠去,希望有一日我mā會tàng坐火車去遠遠ê所在。

自由ê光火2007.11.25

真想bē到羅益世轉來加拿大已經有10冬ah!10冬ah...自從碧玲kap益世hō͘人tùi機場接出來... Tī hia歡迎ê布條寫講「歡迎加拿大ê民主、人權鬥士羅益世轉來」... Hit一日是禮拜日,in hō͘人直接送去教會... Tī pho̍k á聲歡迎了後,禮拜繼續進行,一位長老讀hit日ê經節,其中包括這句:「上帝已經拍折壓迫者ê拐」。

『當醫生遇見Siki』2007.11.18

阮ê讀冊會,這個月讀ê冊是賴其萬醫生ê『當醫生遇見Siki』,猶未開始討論,就有人講起「最近醫生nái攏會寫冊?」是啊!讀冊會討論過ê醫生作家,tùi王溢嘉、候文詠、陳雷、王智弘到chit-má ê賴其萬,寫冊ê醫生確實愈來愈chē,但che並無表示醫生無顧正業,醫生ê khang-khòe所接觸ê,有in無仝ê一面,koh加in個人ê感情kap思考,表達hō͘咱ê是專業、豐富、koh有人情味ê故事,『當醫生遇見Siki』就是一本按呢ê冊。

楓葉轉紅ê時2007.11.11

楓葉轉紅ê時
我恬恬來到溪邊
挽一片tng紅ê楓葉
放落tī溪流
帶去無盡ê相思
你若看著伊ê時
敢會曉kā伊拾起

向鮭魚致敬2007.11.04

鮭魚tī短短ê生命週期,m̄驚千山萬水路途ê遙遠,勇敢向前,無失志,m̄驚一切ê困難,抱著一般人對故鄉ê熱情,辛辛苦苦留傳後代,無怨無恨,壯烈來死,看了hō͘人感動koh感傷。

台語A B C,唱歌Lō͘ Lōe Mi2007.10.21

話若講透機,目屎póe bōe lī。
台灣pē母話,好酒沈甕底。
到極ê寶貝,大細漢sù配。

Kám á店2007.10.14

每一擺若想著細漢ê時,我攏會想著阮tau附近hit幾間kám á店,雖然in m̄是扮演真重要ê角色,總是,tī我成長ê過程,in攏恬恬tī hia。

牽手蓮治2007.10.07

黃謝蓮治女士tī主後1934年5月15日出世tī台南市。老pē謝雍先生,老母謝蔡葉女士,有二男三女,蓮治是次女,排第二。

癭á2007.09.30

若是bat tī台灣tòa過ê人,加減攏bat生過粒á,有ê大,有ê細,有ê紅紅腫腫無膿,兩三工就無代誌,總是,你m̄知bat聽過癭á無?Che是我tī高二hit年發生ê代誌。

我tī夢中teh哭2007.09.23

我tī夢中teh哭﹔
我夢著你倒tī墓內。
我醒a,嘴phé面ê目屎
猶原teh滴。

來去Hawaii結婚!2007.09.16

『Gokekkong Omededogozaimas! 』主持婚禮ê牧師照英文字母唸了,結婚結束啦!公司準備ê超大型ê limousine停tī門口; 一批出去,另外一批入來。入來到出去,前後bē超過30分鐘。

台灣ê好食物2007.09.09

離開故鄉,來到加拿大,teh-beh三十冬。時間過了真緊,會記得tú來ê時,每日思思念念ê,tō是故鄉ê親人kap台灣ê好食物。

阿母a2007.09.02

頂禮拜tī教會,阿母a the̍h 200 kho͘ ê加票hō͘我,講是beh捐hō͘「台文通訊」做共同發行人ê基金。伊是讀著「台文通訊」80期,聰美基金會ê緊急呼籲,知影基金會ê經濟發生困難,tō自動the̍h錢出來。我本來有一點á躊躇,感覺hō͘伊老大人出錢無啥好,m̄-koh伊ê查某kiáⁿ壽惠講:「無要緊,阿母a有錢leh。」,而且che也是阿母âe一片心意,所以我tō代替「台文通訊」kā錢收起來。

月光暝2007.08.26

好親像天頂
有恬恬á kā大地chim一下,
Hō͘花蕊光iàⁿ-iàⁿ ê大地
Kan-taⁿ會tàng夢著伊。

兩個語言,一間教會2007.08.19

親像哈拿(Hanna)kap撒母耳(Samuel)第一次來到示羅(Shiloh)教會敬拜,阮相信上帝當teh tī這間細細ê教會創造一個奇蹟。這間教會是tī Vancouver(溫哥華)市郊,New Westminster市ê Sapperton社區內。

一間阿拉伯ê店2007.08.12

Tī我khiā家ê巷á口,有一間雜貨店,是一kóa中東ê人teh經營。起頭,in接手ê時,是向白人買ê,所賣ê物件,kap一般超級市場所賣ê,並無啥物差別,牛奶、pháng、汽水、日用急須品,生理真冷淡。

春天ê花2007.07.28

我tú tùi台灣過來,台灣chit-má是春天。陽明山規山ê花開kah足súi,我ê媽媽選tī這個日子來離開,相信是上帝替伊選ê日子,媽媽真親像春天。媽媽ê笑聲是春天ê溪水,chiah-ni̍h開朗、樂觀,hō͘人聽了真歡喜。

海外台灣人第二代ê台文2007.07.22

兩年前有一日收著阮查某kiáⁿ寫來ê台文電子批。我讀了真感動,隨時叫阮某來讀,伊也讀了真順口,真歡喜。我今á日偷偷koh kā伊ê批tī chia介紹hō͘大家做參考。

想著hit當時2007.07.15

台北車頭 chē chē人來來去去
二人相約 tī chia來相見
暝日思念 攏是teh等這時
是甜是苦 是初戀ê滋味

我有一個夢2007.07.08

我有一個夢:
大船駛入港,
日光thàng濛霧,
海面現島嶼。
果子滿山野,
鹿群歇草嶺,
gín-á手牽手,
走過榕(chhêng)á樹。

愛永遠bē soah2007.07.01

按呢ê一張批,我早就想beh寫a,希望我所寫ê ,會tàng表達出我ê心意。
我定定teh想,親像你按呢疼我,beh叫我按怎無愛你neh?

灌溉母語ê田園2007.06.24

我tī市內大漢,m̄ bat做過sit 、m̄ bat種過田,不時聽阮翁講in莊腳人播稻á、搓草jōa辛勞、ak水灌溉jōa艱苦,聽bóng聽,無法度體會。一直到我有機會pih手ńg 、捲褲腳,潦落去田裡,家己tī日頭腳做sit,我才完全瞭解伊ê講法。

Vienna ê教會2007.06.17

時常攏會聽著人講,Vienna是一個音樂都市,是一個真有氣質、真有水準ê所在。但是,真chē人m̄知影,tī chia mā有一間真有氣質koh有水準ê教會,就是歐洲唯一ê台灣基督教會。

保存主ê語言2007.06.10

若是耶穌基督tī最近ê任何時間倒轉來這個小鎮,伊講ê話bē hō͘人聽無。

台灣人ê心靈雞湯2007.06.03

北美洲有一本冊叫「Chicken so͘p」,我知影tī台灣有翻譯本叫做「心靈雞湯」,銷路非常好。當然這本是好冊,但是背景無仝,文化無仝。台灣人應該ài有家己ê心靈雞湯。無定咱會使試看māi,kā chia ê翻譯ê時間來寫也好,收集也好,用台文出一本台灣人ê心靈雞湯,由心起造。心若定,方向若正確,就bē去煩惱股票沈大海,bē受花花蕊蕊ê世界影響,文化也bē單單是檳榔擔ê看板。

Gín-á話2007.05.27

嬰á tī成長過程中,加減會發生一kóa真趣味ê代誌,抑是會講一kóa聽起來是gín-á話,koh有淡薄á意思ê笑話。作父母ê,若會tàng kā chia ê代誌抑是笑話kā紀錄起來,將來gín-á大漢,kā in純真ê一面提出來kap in分享,確實是一個真有意義ê回憶。

馬偕日記 (二)2007.05.20

9月26日,拜四
行路到Kan-tāu (干豆),後來行tī河邊到大稻埕 ,不止鬧熱ê所在;有外國人ê茶行tī hia。X 去探hia ê外國人,後來kap XX kap一擔行李ê作伴到艋舺。我分佈道論(?),也有吟詩。Tùi hia koh行路,到錫口。Tī hia分佈道論,十條戒。真chōe人圍阮;直直khoeh阮,也講:“ 番á狗,蕃á鬼。Tio̍h thâi伊,tio̍h thâi伊。”In真惡。

馬偕日記 (一)2007.05.13

1872,3月9日,拜六 到淡水
下晡3點入淡水港。船就拋碇。看這所在不止好,我知我已經到所beh設教ê所在。Chia就是。Koh再猶無人bat設教tī chia 。O-ló感謝我ê主。我ê心歡喜到bē顧得,親像ài x手。
Mr. John Dodd (Pó-sūn) 用伊ê所在借阮。雖然是tī外厝,罕得用ê這間,我也點滿是,感謝主。

我ê Sensei(老師)ê皮鞋2007.05.06

真歡喜無張持接著我日本Sensei ê批,但是伊ê批同時帶來一個困擾。時間是1945;英國tú-tú轉來Singapore。我ê Sensei kap其他ê日本人hō͘人掠去關tī看守所。年輕ê新加坡人包括我在來非常掛慮、煩惱、迷惑、痛感阮ê命運,對一個殖民統治再轉變另外一個殖民統治。

走chhōe台灣kap我ê主體性2007.04.29

真chē人問我tī美國主修啥?我定定會kā問ê人講滾笑,我tī美國主修台灣學。我會按呢講是因為來美國二冬lah,我開始重新熟sāi我以前大漢ê所在--台灣。雖然我無讀過『認識台灣』ê教科書,m̄-kú自從 1995 年我去DC chhōe一個台灣同鄉ê阿伯,hō͘阿伯掠去參加針對中國向台灣試射飛彈ê示威活動,我就開始修我台灣學ê學分ah。

啊若無欲按那?2007.04.22

來去Hawaii,人人攏知有一個最有名ê Shopping Center叫作Ala Moana,咱台灣人嫌pháiⁿ記,攏kā伊唸作「啊若無欲按那!」

巢 (Siū)2007.04.15

Chēng我ê阿爸第三次中風了後,m̄知是病情ê關係,抑是心情鬱卒,變kah無愛講話。大部份攏是用搖頭kap tìm頭來表示beh kap m̄,久久á才會出聲講一句話。

受祝福ê人生2007.04.08

我ê kiáⁿ逸民,出世tī 1976年11月24日。伊出世ê時kap一般ê gín-á無啥物無仝款,目睭大大蕊,真古錐,七坐八爬,伊mā攏照步來。

江文也ê人生交響曲2007.04.01

最近重讀「江文也的生平與作品」,心內koh一遍感慨萬千,真久真久無法度平靜落來。

失望、絕望、希望2007.03.25

9月19我參加慈濟醫學kap人文社會學院ê師生為著土耳其(Turkey)地動救災ê街頭募款。一個下晡hō͘我對人生百態感慨萬千。

一生ê回想2007.03.18

我tī 1904年出生tī台南市元月境街,我今年已經滿90歲,感謝上帝特別ê祝福kap照顧,hō͘我心神健康。

Tī 228 紀念碑 (2)2007.03.11

Khǹg一枝百合花,
khǹg bōe落對你ê siàu念。
我ê青春親像純白ê花蕊,
Tú tú開花就hō͘人at折。

Tī 228 紀念碑 (1)2007.03.04

Khǹg一蕊黃菊花,
khǹg bōe落對你ê siàu念。
我ê身世親像幼幼ê花蕊,
等未赴老父疼惜,
就代先hō͘風吹落。

避雨ê瞬間2007.02.25

Tī今年八月初,有一暝黃昏時,也就是中國ê頭一隻船登陸加拿大溫哥華,約略一禮拜ê時,我kap先生tī暗頓食飽了後,出去附近行行。

幾chân生活記事2007.02.18

人定定日子若是無閒,tō會bē記得thang欣賞身軀邊ê人、事kap物。我mā是tio̍h-ài定定提醒家己ài kā腳步pàng hō͘慢。

斑芝花2007.02.11

Tī三月ê暝時
beh hō͘恁聽著
釘tī身軀ê鼓吹
pûn出來ê心聲

水牛伯a外出2007.02.04

水牛伯a in tau tòa tī一條溪ê邊a,伊有一隻船,每一擺伊beh出外去辦代誌,攏駛伊ê船去。

真雅餐廳2007.01.28

Tī多倫多ê市中心,óa近多倫多大學ê書院街(College Street),有一間餐館叫做真雅餐廳。你若是tùi書院街向西行去,經過多倫多大學了後無外久ê所在,tō會看著一間有畫台灣地圖khang-páng ê餐廳,hit間tō是真雅餐廳。

齒毛2007.01.21

台灣人有一句話講:「做著真齒毛」。這種用詞是其他東南亞地方ê人無ê,起源是日語khi-mo͘-chì,意思是真對同 (tâng) 、真爽快。

五角七仙 - Hō͘我感動ê故事2007.01.14

查某gín-á盡全力到伊死前才khiām五角七仙,實在無法度算講五角七仙到底是『外-nih-á少 』,m̄-koh伊卻成做『hiah-nih大ê代誌』...。

最後ê hioh腳2007.01.07

我規粒心所疼痛ê台灣a!
我ê青春攏總獻hō͘你。

文旦柚芳2006.12.31

三月轉去台灣,鄭雅怡老師邀請陳雷先生kap我去真理大學kap台語系ê學生座談。我雖然答應,心內想麻豆ê真理大學是beh按怎去?真tú好,tī成功大學ê海內外台文工作座談會,tú著真理大學ê校牧也是台語系ê系主任黃輝爵牧師,伊講你坐電車來『隆田』,我來車頭接你。

老pē ê搖kiáⁿ歌2006.12.24

看著金kiáⁿ乖乖teh睏,心肝真歡喜;
希望你有甜蜜ê夢,kap天使吟詩。
懇求上帝tiàm你身邊,照顧保護你;
透暝乖乖,平安好睏,到天光hit時。

Embro ê馬偕博士2006.12.17

我真榮幸來參加今á日ê特別奉獻禮。Tī恁ê歷史上,有一個真大ê榮耀,tō是上帝呼召恁ê子弟Rev. Dr. George Leslie Mackay 去Formosa,chit-má叫做台灣ê所在做伊ê工。恁無的確m̄知影這個名tī台灣hō͘人講起jōa-chē擺,伊受台灣人jōa大ê疼痛。 今á日,我beh恭喜恁教會為著伊tī台灣所做ê事工來舉行這個紀念匾奉獻禮。

跳舞時代2006.12.10

大海翁 大海翁
Formosa ê搖籃輕輕á搖
30年代ê bu-lu-suh慢慢á se̍h
我ê目睭teh看土地ê故事
我ê心思teh想島嶼ê願望

鸚哥救火2006.12.03

「用感謝kap慈悲所做ê事
一定會成功。」

客鳥2006.11.26

頂禮拜三早起時,tú beh peh去三樓教室上課ê時陣,無意中,看著二隻鳥á,tī運動庭hia teh散步,chhōe物件食。這二隻鳥á生做真大隻,規身軀ê毛是烏ê chhap白,尾長長,頭殼額giâ koân koân,看起來不止á高雅。

你iáu teh等啥物2006.11.19

差不多五六百冬前
tī歐洲
有一台時光火車
號做雷諾紳士 (Renaissance)
載人類邁向現代

顧更記2006.11.12

大概á四十歲kha-tau ê阿伯、阿叔a,若是講bat tòa過草地,就知顧更是teh chhòng啥khang-khòe。

2006.11.05

行過曠大ê停車場
鼻著早起時ê空氣
車場ê綠島khiā著
一排青翠ê楓樹
行近去看著
滿樹青楓一葉紅
空中傳來聲聲鵝叫天
gia̍h頭看著一陣野雁向南飛

五王過海是眠夢2006.10.29

半暝起床坐小船
漂浪過海做眠夢
羅漢腳á走頭前
狗螺吹tī厝角邊
家鄉已經起烏影

懷古kap創新2006.10.22

台灣文化ê提昇ham發ku̍t (掘),常常有偏差ê觀念,就是過頭注重懷古,bē記創新。

濁水溪2006.10.15

一邊流著清氣氣ê目屎
一邊流著烏汁汁ê血
一面想起妳時空倒流ê命運
一面想起妳hō͘人欺負ê身世
阮活tī妳烏白分明ê心內

孝女ê願望2006.10.08

美子小姐雖然真了解老母ê疼,但是對老母表現母疼ê方式,感覺真疑問。

飼kiáⁿ防老2006.10.01

有一個老父真疼伊8歲ê查某kiáⁿ,見若有好食物攏beh留hō͘伊食。

古早阿媽ê故事2006.09.24

半暝á,月娘ná會iáu未beh出來?外面ê冷風siù-siù-叫,大溝邊ê竹phō siⁿ-siⁿ-soāiⁿ-soāiⁿ。歇tī 柚á叢頂ê雞á真好睏,也無嫌竹phō siuⁿ吵,寒風siuⁿ大。土結á厝內底ê油燈閃閃sih,帶hō͘這個暗暝摸ê世界有淡薄ê火光kap燒lō。

咱做伙來拍拚2006.09.17

Tī教育界服務將近三十冬lo͘h,攏m̄-bat chiah實在、chiah歡喜、chiah感動teh接近咱ê母語。學習母語確實是一項真有意義、真有價值、mā真有福氣ê代誌。

國語家庭ê悲苦劇2006.09.10

Tī咱台灣殖民地ê歷史上,每一遍換頭家,就換一種「國語」-- 統治者ê語言。這種新統治者ê語言tī台灣人ê家庭內面所造成ê種種困難,往往就是台灣人對殖民地命運上界直接、上界切身ê體驗。

開放式ê家庭2006.09.03

阿母tī厝後有種幾種果子,龍眼、木瓜、niá-poa̍t-á...有ê已經真koân大。Tùi我細漢ê時,這個小小ê果子園就攏是附近ê gín-á上愛來chhit-thô ê所在。Peh樹á、hàiⁿ韆鞦、bak土、扮家伙á ...,尤其若到熱人,koh khah鬧熱,因為有樹ńg thang歇涼,koh有果子thang挽。

古都情網2006.08.27

半暝地動驚醒我ê春夢
夢中有楓葉弄影ê情
情是咱跳舞ê筆
筆是咱意愛ê夢

我ê故鄉--艋胛2006.08.20

我ê故鄉--艋胛,是古早台灣第三大都市,第一大是台南府,第二是鹿港,第三就是艋胛。有一句話teh講:「一府、二鹿、三艋胛」就是這個意思。

你去做兵2006.08.13

舊年ê九月初一 你去做兵
你去做兵 帶走了阮ê心
煩惱你猶原鐵齒ê脾氣
驚惶你無愛妥協ê堅持
夜夜來夢起 擔憂hit陣ê你

心悶2006.08.06

風若thàu 雲tō走 變做茫霧罩山頭
月若暗 星tō kāu 滿天ê浮萍(phiô)水草

蟬á聲2006.07.30

啊,蟬á叫ê聲。
Tùi二樓ê窗á傳入來,m̄知伊是歇tī tó位,是tī青翠lò lò ê楓樹,抑是koân kah beh達天ê碎葉樹,抑是koh khah遠ê一大片ê青松。

日出ê故鄉2006.07.23

東旁天色漸漸光
金色光芒照四方
故鄉雖然離開千里遠
日思夜夢iah是咱田園

門內門外2006.07.16

Tī我讀冊ê時,國民黨tī台灣推行ê國語政策已經真成功,特別我讀ê攏是女子學校,查某gín-á比較khah乖,khah聽話。「北京話」tī有心ê教育政策下面成做真普遍ê語言,用來讀冊、思考、寫文章。

安平港2006.07.09

總是希望醫治好你ê症頭á
用來榮耀咱古早ê府城
總是希望醫治你心肌梗塞(kéng-sài)症

楓樹葉á ê心事2006.07.02

Tī山谷溪墘,有一片楓樹林,楓樹滿山坪。楓樹將根釘tī 山谷kap溪岸,樹根釘tī山坪,in食山坪谷地溪邊ê土水。阮是楓樹林身軀千千萬萬ê葉á,楓樹是阮寄生ê siū,透過楓樹,溪谷山坪是阮生湠ê本土,tùi樹根到樹枝,tī 楓樹ê身軀,細細ê毛毛ê水管滿滿是,細水管送阮按根來ê水,tùi土運來阮心愛ê礦物質。

黃昏ê故鄉2006.06.25

收著台文通訊內心真歡喜,想beh giâ筆,又koh放落去。因為m̄-bat用台語文寫過文章,心內躊躇真久,最後,不管三七二十一,一面查字典,一面jiàu 頭殼,寄去才講,去hō͘阿惠a看kah一粒頭,兩粒大。

心事2006.06.18

是啥物款ê暗暝
hō͘咱相爭來chia
手gia̍h清香
請神指示

暗時ê後窗2006.06.11

阿草伯每一擺若講著伊ê阿良,伊就掠狂;m̄是因為伊賣二分祖公á留落來ê財產hō͘伊讀大學,畢業了後koh賣二分地hō͘伊去讀碩士、博士leh m̄甘。伊是leh氣in kiáⁿ kā伊講,tī台灣做助教、講師升到教授ài真久,不如hō͘伊去外國the̍h博士,轉來就升副教授,會khah緊出頭天。

未忘花2006.06.04

我tī台大病院作實習醫師hit年,工作真chē,學業也真重。Tī病院值班ê時,有時有護理系ê學生來實習。若是好運遇著好學生,伊chē少會kā咱幫忙抽血、量血壓……。

赤崁樓ê哀怨2006.05.28

Ta̍k日我按你ê面前行過
真早就已經熟sāi ê面
深深收tī我ê記持
雖然你無對我招呼ia̍t手
我猶原會用心跳量咱ê愛情

阿爸ê鹿角薰吹2006.05.21

阿爸有一枝鹿角做ê薰吹。He是阿兄tòa tī阿里山林場teh做集材工á ê時陣,tī山內khioh著一枝鹿á lak落來ê角所做ê薰吹。阿爸足愛hit枝薰吹,不時mā chah tiâu tiâu,一來會tàng pok薰,二來會tàng kā別人展,講:「Che是阮後生tùi阿里山gia̍h轉來ê。」

啥物人教你ê ?2006.05.14

我出世tī一個典型ê台灣家庭,tī厝內父母當然是講台語。我ê阿兄阿姊細漢ê時tī莊腳tòa過,所以台語iáu 有十分ê把握,「國語」是tī學校才有teh講。我ê情形有一點á無仝,因為阿兄阿姊會ham我講「國語」,所以我講台語ê機會愈來愈少,甚至漸漸á老父老母講ê俗語也聽無,只有日常用詞才會曉。

了尾á2006.05.07

我第一擺穿鞋á,是tī小學五年ê時。當時全校ê學生攏mā thǹg赤腳去學校,準去郊遊,抑是參加鄉里ê運動會,mā無人穿。

故鄉的ê田園2006.04.30

白鴒鷥,腳長長,想beh相借問,
你來來去去會tàng飛jōa遠?
敢會飛過阮故鄉ê田園?

Iáu是che上好2006.04.23

我相信各位朋友若認真來學台文,半年、一年了後,讀台文就會比讀中文khah容易、khah順嘴,加真有滋味,到時你就會像我ê朋友按呢講:「Iáu是che上好!」。

一樣米飼百樣人2006.04.16

以前有聽人講:「一樣米飼百樣人。」細漢ê時m̄-bat這個道理,chit-má大漢a,ná來ná會tàng了解這句話ê意思。是按怎會按呢講,實在是因為看tio̍h阮厝內四個兄弟姊妹ê發展才有這款感慨。

我beh學客語2006.04.09

我希望有一工,我會使用客語來讀報紙,來kap苗栗莊腳ê阿公阿婆用客語開講,來用客語講「咱beh出頭天,台灣ài獨立!」

阮阿公2006.04.02

七年前,1985年,tī眠夢ê時,我聽tio̍h阮阿公kā我講:「你beh,tio̍h khah緊轉來lo͘h,我食到94歲lah,我無法度koh等你。」醒起來,接tio̍h大兄ê電話,伊講:「阿公過身a。」

阿公kap驢á2006.03.26

有一日,庄裡beh鬧熱,家家戶戶teh辦chheⁿ-chhau,阿公就chhōa伊ê細漢孫á做伴,beh去城內hak貨買物件。因為城內真遠,koh驚買了siuⁿ chē,兩個人the̍h無法,就牽一隻驢á做伙行,轉來ê時thang鬥載貨,in兩個人就m̄免kōaⁿ kah腳酸手軟,會kho͘雞bē pûn火。

感恩節ê祝福2006.03.19

今á日是感恩節,透早起來,我就kap太太、gín-á圍tī眠床邊,回想這年來值得阮感謝ê代誌。阮大家輪流講,每一個人上蓋少ài講出一件伊心肝底上感謝ê事。

若是時間會倒轉去2006.03.12

舊年我ê老母tī台北過身了,有一包身軀邊ê物件留落來。The̍h轉來加拿大了後,一直無去tín動。最近tháu開來看,內面一kóa舊物件kap相片、一張五十kho͘ ê美金、kap一張美國ê批,就是我二十七年前出國ê時,來到美國了後寫轉去ê第一張批。

牽手2006.03.05

人講前世相欠債,我iah是beh問徹底
我tòa台灣頭,你tòa台灣尾
咱怎會熟sāi,結髮做夫妻
你為我儉腸neh肚,我為你做牛做馬

靜靜ê回想 -- 懷念王育德先生2006.02.26

伊講出伊對台灣人ê文化戰場中ê一句真重要ê話:「我一世人總共構想台語ê標音法大概有七種,但是今á日beh kā大家講一句話:請恁kā我一世人所構想發明ê物件,lóng kā in放bē記得,大家lóng koh oa̍t-tńg來使用咱教會一百外冬所teh通用ê教會羅馬字!」

The Island Nation 島國2006.02.19

憂傷ê島國a,請你tiām靜mā kē聲chhoeh khùi,
我看著Ho͘-mo͘-sah,伊ê頭thûi落,伊ê心肝thiah破
島國ê人民見證,in親目看著地獄
beh為著哀傷ê記持 今á日啼哭

台文通訊發刊辭 - 按會徽講起…2006.02.12

台文習作會自成立以來,按幾個á對台文普及化有使命感ê同鄉開始,每一次聚會ê人數攏一直teh 增加,到第六次ê時已經有十七個人參加。但是真正hō͘阮感覺歡喜--ê m̄是人數ê增加,是參與者ê熱情kap投入。Tī進入第四個月ê時,有會友提起辦台文習作會通訊ê構想。這個提議受著熱烈ê回應…