《白話字文獻e5文明觀》

| | | 轉寄

第三章《台灣府城教會報》中ê現代醫療衛生書寫(三)

Tī南部方面,「台南醫館」是馬雅各醫生ùi旗後tńg來台南所建立ê,伊tī「二老口」(Jī-ló-kháu)街kā許厝(Khó͘-chhù)tián一間厝,作醫館kap khiā-ke來使用,稱做「舊樓」。 馬雅各醫生雖然初期tī台南受到民眾ê排斥,m̄-koh tī旗後經過三年ê經驗以後,伊ê台灣話已經真gâu講,tī台南展開醫療ê khang-khòe。顏振聲用白話字所寫ê<南部教會醫療傳道史>描寫著當時馬醫生醫治ê病人情形:

當時患者khah chē是危險,á-sì beh piàⁿ-thiaⁿ ê人,á-sī外科chiù-kut,臭腳爛手,tn̂g-thap,hoâiⁿ-sán téng,來hō͘醫生手術得到好--ê,傳名seh-siaⁿ,hn̄g,kīn chiū-i ê人ná chē。

馬醫生因為醫術高明,救治真chē患者,名聲傳到真hn̄g ê所在。像講,來自安平(An-pêng)、大灣(Tōa-oan)、埔羌頭(Pó͘-kiuⁿ-thâu:永康)、總頭寮(Chóng-thâu-liâu:安順)、新市(Sin-chhī)、頭社(Thâu-siā),koh有內山ê拔馬(Poa̍h-bé:左鎮)、木柵(Ba̍k-sa),北部ê番仔田(Hoan-á-chhân)、吉貝耍(Ka-pòa-sóa)、烏牛欄(O͘-gû-lân:愛蘭,屬南投縣埔里鎮)等所在ê人lóng來就醫, 可見馬醫生ê醫術kap名聲。當時台南ê「三六九小報」bat tī 第54號(1931年3月9日)刊登「名醫神技」一文,講著馬雅各醫生替一ê骨盤畸形,難產ê婦人手術剖腹生產ê情形, 描寫出馬醫生精妙ê醫術。另外,教會報第665卷ê<南部教會醫療傳道史>中亦記錄馬雅各ê另外一chân事蹟,「有一個名叫「Iā-hó」ê「chhit-thô-間」cha-bó͘ gin-ná,來hō͘馬醫生醫病好勢tńg-去,因為受主人強迫,致使病koh起;koh來醫治ê sî-chūn,「Iā-hó」跪-落求馬醫生救命,後來馬醫生有替伊贖身,到病好,tī醫館做洗衫ê khang-khòe」 。以上兩段記錄展現出馬雅各醫生ê醫術kap伊無分身分、貧富ê醫德。

1871年,德馬太醫生(Dr. Mathew Dickson)來接馬醫生ê工作,擔任院長。1879年安彼得醫生(Dr.Peter Anderson)到台南,接做院長。1900年,安醫生設新樓醫院,將台南醫院ùi「舊樓」遷到「新樓」,號做「新樓病院」。Sòa--落來院長是1901年ê馬雅各二世(J.Laidlaw Maxwell),新樓病院tī馬醫生任內,患者ke添真chē,醫院更加進步。馬醫生為著患者設想,開始建立tī病院幫病人煮食ê制度。1903年4月第217卷ê<醫館ê告白>這篇文章,對教會報ê讀者通知chit種新ê制度:

Tī醫館chit-tia̍p馬醫生有teh設法ài kā破病人chú-chia̍h;hō͘人來醫館ê時m̄-bián受kan-khó͘。Tùi舊曆5月初一起hoān-nā有ta̍k所在ê人beh來tòa tī醫館,m̄-bián帶親像【以】前所備辦ê柴、米、烘爐。Kan-ta nā人beh來tòa ê時tio̍h thiap夥食【錢】nā-tiāⁿ。...向望tùi chit-tia̍p設chit-e̍ tāi-chì hō͘病人ê身體得著khoài ióng-kiāⁿ。

可見早期病人若beh住院,原本必須ài ka-tī準備柴、米、烘爐等等煮食ê器具,對大多數ùi hn̄g途行路來就醫ê患者來講,確實真無方便,馬醫生tī病院內替病人煮食ê制度m̄-nā解決病人tòa院期間ê三tǹg問題,mā減輕病人身軀kap心理上ê負擔。

Tī清國末期到日治時代ê台灣社會,食鴉片是民間chiâⁿ sî-kiâⁿ mā chiâⁿ嚴重ê風氣。教會報tī早期時常勸人得ài戒除食鴉片ê pháiⁿ習慣,所以tī病院內面,有增加hông戒鴉片ê所在,m̄-koh因為無獨立ê空間,效果無好,甚至bat發生戒鴉片ê人偷走出去病院ê情形。1892年2月教會報第82卷ê<府城醫館ê消息>,bat刊載這種「偷走」ê例:

Taⁿ有食鴉片--ê beh來醫館戒煙,竟然偷走出去,因為醫館四通八達oh-tit時時照顧。Thèng-hāu khí新醫館ê時tek-khak beh設法,另外khí chit間來禁戒煙ê人,hō͘伊bē-tit出。

病院為著繼續鼓舞人戒鴉片,後來tī馬醫生任內有設立一間四個人thang tòa ê厝,hō͘人tòa tī hia戒鴉片,兩禮拜就ē-tàng出院。1903年5月ê<醫館ê告白>tō記錄著chit khoán台灣早期ê「勒戒所」:

現時tī醫館馬醫生teh起一間厝hō͘人thang來tòa hia ké鴉片。所以ài通知眾人若有朋友chhin-chiâⁿ ài ké鴉片thang來tòa醫館。Hit間有kan-tāⁿ四間房nā-tiāⁿ,若有人beh來tòa tio̍h代先kā醫生報名。

另外,馬醫生koh有設特別醫治「Nái-pīⁿ」(癩病)患者ê癩病診療所,這mā是南部第一個癩病治療所。 1911年,戴仁壽醫生(Dr. Gushue Taylor)接任院長,醫院繼續進步、發展。戴醫生真關心醫院中「看護」kap「衛生」ê問題,加上戴牧師娘亦擔任護士長,對手術kap護士ê管理有真大幫贊。值得注意ê是,戴仁壽醫生為著強化護理教育,用台語白話字寫一本tī當代siōng重要ê醫療文獻:《Lāi-gōa-kho Khàn-hō͘-ha̍k》(內外科看護學), 這本用白話字所書寫ê醫療教科書總共有675頁,kúi本冊m̄-nā有文字ê解說,koh有kúi nā百個附圖kap圖表ê說明,thang kap冊ê文字對照來看,醫療知識ê內容ē-sái講非常ê豐富。這本冊tī 1917年出版以後,成做hit當時南、北護理人員ê一本siōng重要,mā是siōng有價值ê「看護婦」訓練教科書, 對當時chē chē看護婦ê知識培養kap專業訓練帶來真大ê利益kap幫贊。這本《Lāi-gōa-kho Khàn-hō͘-ha̍k》m̄-nā顯示「白話字」有吸收現代醫學知識kap醫療教育ê重要功能,mā突顯出白話字文獻ê豐富性kap重要性。