left right
point 台灣公論報 蕃薯園

標題∕《台灣宣教ê展望》主講:鄭文仁牧師     編號∕247     公布時間∕Sat Nov 14 14:16:06 2015
發佈人chuniok    
TCCCNA2015@灣區臺灣基督教會


下載:請ti影音銀幕右下角點選YouTube去原網站下載
影片:

上一篇     下一篇     修改     回影音列表


回首頁