left right
point 台語文學術論文
一共有 17篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
172502021.06.12chuniok請mài kan taⁿ看我無看見—問道於盲
164582021.07.30chuniokPe̍hōejī liânjīhû ê chho͘thàm
155662021.01.15chuniok《台日大辭典》ê初探 by Lîm Chùn io̍k
143792021.01.12chuniok台灣布袋戲ê台語文運動 by林俊育
134202021.01.12chuniok工欲善其事 必先利其器—談台語文輸入法by林俊育.潘為欣
122812022.09.23chuniok台灣學、SDGs 融入核心素養 ê 中學台語課程教材編寫探究
112962020.11.12chuniok鄭正煜台灣學教育ê主張kah推sak Powerpoint by Teng Hongtin
103072020.11.12chuniok鄭正煜台灣學教育ê主張kah推sak by Teng Hongtin
93712020.11.12chuniok學生台灣語文促進會 kah 5%台譯計畫 Powerpoint by Teng Hongtin
83822020.11.12chuniok學生台灣語文促進會kah 5%計畫 by Teng Hongtin

上一頁  1 2 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC