left right
point 台語文學術論文
一共有 17篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
155732021.01.15chuniok《台日大辭典》ê初探 by Lîm Chùn io̍k
143892021.01.12chuniok台灣布袋戲ê台語文運動 by林俊育
134272021.01.12chuniok工欲善其事 必先利其器—談台語文輸入法by林俊育.潘為欣
122852022.09.23chuniok台灣學、SDGs 融入核心素養 ê 中學台語課程教材編寫探究
113002020.11.12chuniok鄭正煜台灣學教育ê主張kah推sak Powerpoint by Teng Hongtin
103122020.11.12chuniok鄭正煜台灣學教育ê主張kah推sak by Teng Hongtin
93782020.11.12chuniok學生台灣語文促進會 kah 5%台譯計畫 Powerpoint by Teng Hongtin
83882020.11.12chuniok學生台灣語文促進會kah 5%計畫 by Teng Hongtin
74692020.11.07chuniok談有主體性ê台灣母語聖經_修訂版by林俊育 劉敏貞
67152020.11.01chuniok《白話字連字符ê初探》by Lîm Chùn'io̍k + 潘為欣

上一頁  1 2 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC