left right
point 台語文學術論文
一共有 30篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
301192023.08.13chuniokTâioân Lígān Chi̍plám P002/台灣俚諺集覽 P002
291062023.08.12chuniokTâioân Lígān Chi̍plám P001/台灣俚諺集覽 P001(第1頁)
28912023.08.12chuniok"Tâioân Lígān Chi̍plám" Hoānlē/《台灣俚諺集覽》範例
271952023.08.12chuniok"Tâioân Lígān Chi̍plám" Sū/《台灣俚諺集覽》序
261382023.06.29chuniok回顧胡鑫麟編著《分類台語小辭典》ê出版 by魏淑貞
251352023.06.28chuniok胡鑫麟編著《分類台語小辭典》database試做_1
242512023.06.27chuniok胡鑫麟編著《分類台語小辭典》踏話頭、用法、凡例....
231282023.04.07chuniok台語聖經翻譯史及其語言相關問題探討 by梁淑慧
22842023.03.16chuniok「台語合音 “ka=kā i”kah “ho͘=hō͘ i” 現況ê探討」林俊育
212432023.03.16chuniok「白話字連字符號ê初探」Lîm Chùn’io̍k & Phoaⁿ ÛiHim

上一頁  1 2 3 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC