left right
point
一共有 16篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
161712021.01.21chuniokPe̍h ōe jī Liân jī Hû hō ê Chho͘ thàm
152442021.01.15chuniok《台日大辭典》ê初探 by Lîm Chùn io̍k
14922021.01.12chuniok台灣布袋戲ê台語文運動 by林俊育
131432021.01.12chuniok工欲善其事 必先利其器—談台語文輸入法by林俊育.潘為欣
12462020.11.12chuniok台灣學SDGs融入核心素養ê中學台語課程教材編寫探究by 丁鳳珍
11812020.11.12chuniok鄭正煜台灣學教育ê主張kah推sak Powerpoint by Teng Hongtin
10982020.11.12chuniok鄭正煜台灣學教育ê主張kah推sak by Teng Hongtin
91192020.11.12chuniok學生台灣語文促進會 kah 5%台譯計畫 Powerpoint by Teng Hongtin
81322020.11.12chuniok學生台灣語文促進會kah 5%計畫 by Teng Hongtin
71822020.11.07chuniok談有主體性ê台灣母語聖經_修訂版by林俊育 劉敏貞

上一頁  1 2 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC