left right
point 童謠台灣

標題∕     編號∕16     公布時間∕Wed Dec 30 09:33:13 2015
發佈人chuniok    
一月一日好日子,慶祝一年新開始
希望每日lóng歡喜,ta̍k項tāi-chì lóng順利。
下載:請ti影音銀幕右下角點選YouTube去原網站下載
影片:

上一篇     下一篇     修改     回影音列表


回首頁