left right
point

標題∕     編號∕153     公布時間∕Wed Apr 18 11:07:10 2012
發佈人chuniok    

***信息全程:


Long Island Taiwanese Church
目chiu展開
主日講道
聖經:路加24.13-35
聖詩:149b,482,510
啟應:25

前言:
1. 復活節tú過,chit-ê主日是復活節了後ê第一禮拜。
2. 耶穌ê復活thang講是基督教信仰ê根基。Mā是教會ê開始。保羅tī哥林多前書15.14 bat講:「若基督無tùi死裡復活,阮就無甚麼好傳ê,lín mā無甚麼好信ê。」koh講:「若阮信基督ê人kan-taⁿ tī今生有ǹg望,阮就比世界上任何人koh-khah可憐。」(林前15.19)

一. 耶穌ê復活是信仰洞察
1. 信仰是上帝hō͘世人ê奧秘,伊kap行動ê關係比kap思想關係koh-khah密切。伊kap一般ê知識無仝,咱一般lóng以看見、相信,然後採取行動。信仰to̍h要求先有信,然後tī信仰ê實踐中明白、發現真相。
2. 耶穌復活ê事件就是一個例。聖經中提起真chē關於耶穌復活ê證言,但是,門徒á是無瞭解,á是憂愁tùi耶路撒冷離開。
3. 因此耶穌復活ê意義無在tī客觀ê證根據,是在tī信徒對復活ê體驗kap告白。

二. 信仰ê體驗(行動)是開啟目chiu ê鑰匙
1. 路加福音2413-35 chit段故事,有描述初代教會耶穌ê門徒對耶穌復活事件ê一個活活ê經歷。聖經以「以馬忤斯路上」作chit段經文ê主題。Chit段故事描述根基tī復活事件ê基督徒信仰ê重要特色:
2. 困惑ê旅程(vs.13-24)to̍h是kap主同行ê旅程

三、復活節是見證臨在、m̄是紀念復活
1. kap復活ê主相tú: 兩個門徒經驗tio̍h復活ê主,m̄是tī耶穌行近in ê時,mā m̄是耶穌向in解釋聖經ê時,卻是tī in留tòa耶穌,teh tòa作伙kap掰餅中經驗tio̍h ê。
2. tī/teh回憶中告白信仰: 門徒目chiu看見主是因為掰餅ê動作,chit-ê動作當然包含耶穌ê受苦,喚起門徒對耶穌臨死前ê教示ê記憶。就是chit-ê個記憶hō͘復活ê主重現tī in中間。咱每pái守聖餐,宣告「行án-ne來記念我」,伊ê真諦就是藉tio̍h記憶hō͘上帝ê拯救力量重現。
3. 聖禮是記憶,mā是耶穌kap咱同在ê應允kap記號。咱ê教會團契生活就是聖禮。耶穌消失了後,信仰就產生。見證上帝ê疼ê宣教運動mā tùi án-ne開始。復活節m̄是用來紀念ê,卻是作見證ê。
四、結論
1. 耶穌ê復活m̄是一個人ê生kap死ê事件,卻是上帝對人類拯救,因此,復活必須kap祂ê受難結合chiah有意義。看見一個形象,或證明tùi死復活ê可能,lóng bē-tàng提供chit-ê救贖ê力量,卻是冤枉ê人得平反,死亡ê克服,絕望中ê力量,hō͘耶穌ê復活成做拯救ê事件。
2. 信仰ê路有時是kap主同行卻完全m̄知,kah-ná行向斜陽,卻是迎向晨曦,帶tio̍h絕望卻興奮回頭ê旅程。咱tī復活節ê第一禮拜tio̍h怎樣來迎接chit位復活kap咱同行ê主neh?

下載:請ti影音銀幕右下角點選YouTube去原網站下載
影片:

上一篇     下一篇     修改     回影音列表


回首頁