left right
point

標題∕     編號∕402     公布時間∕Thu Sep 22 03:58:24 2016
發佈人chuniok    
大愛電台 Published on Sep 17, 2016
法國ê教育家Francis George Steiner講:「每當有一種語言消失ê時chūn,就代表有一種觀察chit-ê世界眼光kah理解chit-ê世界ê方式也tòe teh消失去。」台灣是一個移民組成ê島國,擁有多種ê語言kah文化,咱應當án怎來重視kah保存chiah-ê珍貴ê母語kah文化?


下載:請ti影音銀幕右下角點選YouTube去原網站下載
影片:

上一篇     下一篇     修改     回影音列表


回首頁