left right
point 台語影音園區

標題∕中山醫學大學第一屆台語文研討會 第二組學生製片     編號∕40     公布時間∕Thu Dec 28 07:46:16 2006
發佈人chuniok    


Download

下載:請ti影音銀幕右下角點選YouTube去原網站下載
影片:
第1段  

上一篇     下一篇     修改     回影音列表


回首頁