left right
point
一共有 520篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
5131102020.09.06chuniok白話字福音讀冊會 讀《全民台語聖經》白話字版
512542020.09.04chuniok《陳夫人》ê Cha-bó͘-kiáⁿ賴劉慶理談《陳夫人》小說_濃縮
5111112020.09.03chuniok蘇茂仁長老談「逆轉人生ê醫美心概念」
5102162020.09.02chuniok阿猴ê台語點字機—明盲互通,做伙來學!
5091352020.08.23chuniokPe̍h-ōe-jī sèng-keng tha̍k-chheh-hōe白話字聖經讀冊會
5081122020.05.31chuniok「阿勇台語Aiong Taigi」
507782020.05.31chuniokTâi-gí Phonics 3 - Single Vowels
506902020.05.31chuniokKò͘-sū sī án-ne khai-sí ê… 【故事是án-ne開始ê…】
505882020.05.31chuniokTâi-bûn, lí khòaⁿ ū-.bô? 【台文,你看有無?】
5041222020.05.09chuniok八田與一技師別世75周年追思記念會

上一頁  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC