left right
point
一共有 526篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
5102422020.09.02chuniok阿猴ê台語點字機—明盲互通,做伙來學!
5091572020.08.23chuniokPe̍h-ōe-jī sèng-keng tha̍k-chheh-hōe白話字聖經讀冊會
5081352020.05.31chuniok「阿勇台語Aiong Taigi」
507982020.05.31chuniokTâi-gí Phonics 3 - Single Vowels
5061132020.05.31chuniokKò͘-sū sī án-ne khai-sí ê… 【故事是án-ne開始ê…】
5051052020.05.31chuniokTâi-bûn, lí khòaⁿ ū-.bô? 【台文,你看有無?】
5041442020.05.09chuniok八田與一技師別世75周年追思記念會
5038352020.02.03chuniok《武漢傳染性冠狀病毒kah聖經》講師:許志靖牧師
5024362020.01.07chuniok「1979年美麗島事件kah台南神學院」 台語白話字字幕
5013022019.12.09chuniok鄭兒玉牧師90歲生日感恩禮拜

上一頁  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC