left right
point
一共有 535篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
535522021.01.16chuniok《有耳無嘴》話劇@台文通訊五週年晚會
5341762020.12.17chuniok「台語曝光率」by Lîm A-kâu & Phok gôan Chio̍h 分享
5331702020.12.10chuniokFHL信望愛台語/客語輸入法介紹:蕭平治老師
532942020.12.06chuniok"Lân bōng ê Ài jîn"/《難忘ê愛人》By歐陽姍&黃崇校cover
5311642020.12.06chuniokA'Ióng ê白話字新字型
5301622020.12.06chuniok信望愛台語客語輸入法「速打法」ê Phiat步
5291192020.12.04chuniok信望愛台語客語輸入法「自定詞庫」ê phiat步
5281552020.12.03chuniok信望愛台語客語輸入法ê「選字窗」設定
5271142020.11.30chuniokLîm A-kâu 分享「台語消費者運動」
526962020.11.15chuniok白話字聖經讀冊會 談「美國台語教會ê現況」

上一頁  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC