left right
point 台語影音園區
一共有 540篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
54018002021.06.14chuniok「留hō͘下一代」江蓋世台語演講
5396172021.03.25chuniok《引chhōa阮信主ê人》 by王明哲
5383962021.02.27chuniok74th 二二八祭 線頂記念會 台語信望愛 感言
5374452021.02.16chuniok《食飯歌》蕭平治作詞
5363272021.02.10chuniok台南妹á教你講台語
5355672021.01.16chuniok《有耳無嘴》話劇@台文通訊五週年晚會
5345872020.12.17chuniok「台語曝光率」by Lîm A-kâu & Phok gôan Chio̍h 分享
5336002020.12.10chuniokFHL信望愛台語/客語輸入法介紹:蕭平治老師
5324242020.12.06chuniok"Lân bōng ê Ài jîn"/《難忘ê愛人》By歐陽姍&黃崇校cover
5315672020.12.05chuniokA'Ióng ê白話字新字型

上一頁  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC