left right
point 台語影音園區
一共有 572篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
5721112023.08.06chuniok「2022選舉ê啟示—2024總統大選ê預測」by 翁達瑞 教授
5711352023.07.29chuniok「台語新時代 大家做伙來」 by 何信翰 副教授
5702092023.05.12chuniok波士頓台灣基督教會查經班慶祝母親節
5692992023.03.16chuniok「Lán beh chhutthâuthiⁿ 咱beh出頭天!」by黃彰輝牧師
5682322023.02.04chuniok混血美女蕭美琴 美籍母親台語溜-民視新聞
5671602023.01.14chuniok「台灣純羅馬字表記理論kah實務」by蔣為文教授
5661242023.01.14chuniok試論「台語Ruby體ê表記方式」By Lîm Chùnio̍k/林俊育
5651692022.11.21chuniok《Arturo ê 禮物》新冊發表會@「讀派」冊店
5641232022.11.20chuniok「台語合音 ka=kā i kah ho͘=hō͘ i 現況ê探討」by Lîm Chùnio̍k
5631992022.11.20chuniok《馬偕在台灣記事》賴永祥長老致詞

上一頁  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC