left right
point 童謠台灣

標題∕     編號∕20     公布時間∕Mon Mar 12 08:29:12 2018
發佈人chuniok    
五月節,肉粽節,阿媽ê肉粽siōng親切。竹á葉包肉粽,燒燒來食siōng kài芳。下載:請ti影音銀幕右下角點選YouTube去原網站下載
影片:

上一篇     下一篇     修改     回影音列表


回首頁