left right
point 童謠台灣

標題∕     編號∕10     公布時間∕Tue Oct 27 16:32:05 2015
發佈人chuniok    
(林心智註:「板仔橋」應該叫做「鋪柴路」是我無知之下所創造ê名詞,應該叫做「舖柴路」才tio̍h)


下載:請ti影音銀幕右下角點選YouTube去原網站下載
影片:

上一篇     下一篇     修改     回影音列表


回首頁