left right
point

標題∕     編號∕453     公布時間∕Sun Jun 24 04:03:25 2018
發佈人chuniok    
獻Hō͘做伙回頭ê朋友,
浪子回頭。

〈浪子回頭〉
收錄於 茄子蛋EggPlantEgg 2017首張專輯《卡通人物 Cartoon Character》


菸一支一支一支teh點 酒一杯一杯一杯teh乾
請你ài體諒我 我酒量無好mài kā我創空
時間一工一工一工teh走 汗一滴一滴一滴teh流
有一工 咱lóng老 chhōa bó͘-kiáⁿ tàu-tīn
浪子回頭

親愛ê 可愛ê 英俊ê 朋友
垃圾ê 無品ê 無路用ê 朋友

Tī坎坷ê路騎我兩光摩托車 橫直我ê人生kah-ná狗屎
我無錢沒bó͘無kiáⁿ kan-taⁿ一條命 朋友ah,tàu-tīn來po̍ah

菸一支一支一支teh點 酒一杯一杯一杯teh乾
請你ài體諒我 我酒量無好mài kā我創空
時間一工一工一天teh走 汗一滴一滴一滴teh流
有一工 咱lóng老 chhōa bó͘-kiáⁿ tàu-tīn
浪子回頭


下載:請ti影音銀幕右下角點選YouTube去原網站下載
影片:

上一篇     下一篇     修改     回影音列表


回首頁