left right
point

標題∕     編號∕450     公布時間∕Sun May 27 19:43:11 2018
發佈人chuniok    
018 Olympics Tâi-gí Pe̍h-ōe-jī chhâ jī-tián pí-sài @ NCKU
5 月27,查「 TJ 中台字詞典」(含台式中語用詞), 編者: 張裕宏


下載:請ti影音銀幕右下角點選YouTube去原網站下載
影片:

上一篇     下一篇     修改     回影音列表


回首頁