left right
point

標題∕     編號∕444     公布時間∕Sat Jan 27 00:11:53 2018
發佈人chuniok    
6 hòe ê Chiúⁿ Tâi-gí kà tāi-ke o̍h Tâi-gí kiam o̍h Tâi-ôan-jī!


下載:請ti影音銀幕右下角點選YouTube去原網站下載
影片:

上一篇     下一篇     修改     回影音列表


回首頁